ทบทวนกรณีธุรกิจในอดีตก่อนเริ่มตันทำเอง

เรื่องราวภายในธุรกิจ 
กรณีขอซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้มีส่วนได้เสีย
จำเป็นต้องบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อทำให้พวกเขาเข้าใจ
นำเสนอแผนงานที่นำไปสู่ชัยชนะ
ค้นหาว่าเรื่องราวอะไรที่เคยมีผู้นำเสนอแล้ว
เรื่องราวแบบนี้จะสร้างแนวความคิดและความรู้สึก
ว่าอะไรบ้างที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดการณ์ไว้
เข้าหาเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งได้พัฒนากรณีธุรกิจ และขอดูเอกสารต่าง ๆ
ควรมีกรณีตัวอย่างสาม หรือสี่ ที่ผ่านการอนุมัติ/ตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถระบุความเหมือน/แตกต่างได้ 
เพื่อนร่วมงานที่ใช้ PowerPoint หรือ Word หรือไม่ 
พวกเขาอธิบายเีรื่องราวธุรกิจอย่างไรบ้าง
พวกเขารวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง
พวกเขาล้มเหลวในการระบุความเสี่ยงหรือไม่
เอกสารต่าง ๆ มากเกินไปหรือไม่
หรือมีสาระสำคัญไม่เพียงพอ
เรื่องราวเหล่านี้เรียนรู้ได้มากกว่าการไม่ลงมือทำ

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review,
Management Tip of the Day,October 16, 2013
Consider Past Business Cases Before Preparing Your Own To get buy-in from stakeholders on your business case, you need to tell a compelling story in a way they’ll understand. To create a winning presentation, find out what past presenters have done. This will give you ideas and a sense of what stakeholders may expect. Reach out to co-workers who have recently developed business cases and ask to see their documents. Get at least three or four cases that were approved so you can identify similarities. Did your colleagues use PowerPoint or Word? How did they describe the business need? What kind of data did they include? Get your hands on a few rejected cases, if you can, to see what their project leads did differently. Did they fail to address risk? Were their documents too long, or not substantial enough? You’ll learn a lot about what not to do.

ไม่มีความคิดเห็น: