เป็นตัวของตนเอง อย่าเที่ยวบอกเล่าเรื่องราว


ทีมงานในสถานที่ทำงานจะมีการทำงานกันอย่างเข้มแข็งขึ้น
ตามความต้องการของผู้จัดการที่เป็น " ของแท้/ตัวจริง " และ " ใกล้ชิดสนิทสนม "  
แต่การแบ่งปันความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
ในบางครั้งสามารถสร้างผลที่ไม่ประสงค์หรือคาดหวังได้ตามต้องการ
เหล่านี้คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ — ของแท้/ตัวจริงเปิดเผยตนเอง:

พิจารณาความเกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
ถามตนเองก่อนว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับสถานการณ์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเีิีรื่องนี้จะสนับสนุนเป้าหมายโดยรวม
ในการสร้างความน่าเชื่อถือ และทำใ้ห้เกิดความร่วมมือกัน

เข้าใจบริบท  
บางสังคมมีแนวโน้มอย่างมากในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบในระดับภูมิภาค และองค์กรในระดับบรรทัดฐาน
เกี่ยวกับการร่วมกัน/แบ่งปันข้อมูลส่วนตัว
เพื่อให้รู้ว่าเมื่อไรที่ควรจะเงียบอย่างถึงที่สุด 
ล่าช้าหรือหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ในสถานที่บางแห่ง คุจะพบว่าเป็นที่ที่ปลอดภัย
และมีประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
แต่ในสถานที่บางแห่งนั้น 
ไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยที่จะทำเช่นนั้น
เรียบเรียงจาก Harvard Business Review,

Management Tip of the Day, October 21, 2013
Be Yourself, but Don’t OvershareA rise in team-based workplaces has heightened the demand for managers who are “authentic” and “instantly intimate.” But sharing your thoughts, feelings, and experiences at work can sometimes backfire. Here are a few pointers for effective—and authentic—self-disclosure:
Consider relevance. Before sharing personal information, ask yourself if it’s germane to the situation. Make sure it contributes to the overall goal of building trust and engendering better collaboration.
Understand the context. Some societies are more inclined than others to disclose personal information. Investigate regional and organizational norms about sharing so that you’ll know when it’s best to keep quiet.
Delay or avoid very personal disclosures. In some workplaces, you will eventually find it safe and helpful to share; in others you’ll realize it’s unwise to do so.
 

ไม่มีความคิดเห็น: