หลีกเลี่ยงคำว่า ใช่แต่ไม่หนักแน่น

ย่นเวลากับคำถามก่อนการบันทึกหลังจบการนำเสนอ
เรื่องราวที่เพิ่มความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหน้า กับคำว่า " ใช่แต่ไม่หนักแน่น "
มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารมีอาการตื่นเต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ต่างผงกหัวของพวกเขาเหมือนดั่งว่าสนับสนุน 

การจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้(แผนการสนับสนุนโครงการ)
ด้วยการทำให้ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ชัดเจน
ภายใน 10 นาทีแรกของการประชุม 
ให้ระบุเฉพาะเจาะจง พร้อมกับตรรกะในการขออนุม้ติ
และรายละเอียดตัวเลขที่ชี้วัดที่ผู้นำสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

สิ้นสุดการประชุม ให้ทำซ้ำอีกครั้งเกี่ยวกับทรัพยากรที่ต้องการ
ถ้าได้รับอนุม้ติ/ข้อตกลงทางวาจา 
ให้ส่งบทสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ
เจตนาต้องชัดเจน สอดคล้องกับคำอธิบาย
การอนุม้ติตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
สามารถสร้างความแน่ใจได้ว่า 
ได้รับทรัพยากรที่ต้องการเมื่อจำเป็นต้องมี/ใช้

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review
Management Tip of the Day,October 10, 2013
Avoid the “Soft Yes" Saving “the ask” for the end of a presentation increases your risk of encountering the “soft yes.” This happens when executives get jazzed about a strategy, nod their head vigorously in support of it, but stop short of committing real resources. Avoid this scenario by making your resource request clear early — within the first 10 minutes of your meeting. Be specific. Then lay out the logic for the request and detail the metrics that leadership can monitor as they watch their investment. End your meeting by repeating the resource request. If you obtain verbal agreement, send a written summary to stakeholders to nail it down. Being clear in intent, consistent in your explanations, and persistent in getting formal agreement can ensure that you get the resources you need when you need them.

ไม่มีความคิดเห็น: