ก่อนส่งข้อความให้รู้วิธีการใช้งาน

เครือข่ายโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
ทำให้
บริษัทเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ 
และถูกกว่าช่องทางโฆษณาอื่น ๆ
ที่ต้องจ่ายเงินในการใช้งาน

เพียงแต่คุณต้องรู้วิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย
มีเคล็ดลับการเริ่มต้น:

ใช้ชุดเบื้องต้น/ทดลองที่มีเวลา
ทำการทดสอบการใช้งาน

เครือข่ายโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
ก่อนจ่ายเงินค่าโฆษณาในภายหลัง
ดูว่า
บริษัทมีแนวโน้มได้รับการ
tweeting
และลง Facebook กับ LinkedIn 
มีการติดป้าย/ติดตามข้อความที่นำเสนอ
และให้ใช้คนมีทักษะสูงในการใช้ภาษา
โฆษณาทางสื่อ
สังคมออนไลน์
ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
LinkedIn เน้นกลุ่มเป้าหมายในเขตภูมิภาค 
ธุรกิจอุตสาหกรรม และตำแหน่งงาน 
Twitter เจาะลึกในกลุ่มประชากรเป้าหมายและ
Facebook
ช่วยให้ส่งเสริมการสนับสนุน
การอุปถัมภ์รายการต่าง ๆ
เน้นการสนับสนุนในกลุ่มที่สนใจเรื่องนี้


หมุนเวียนการโฆษณาบ่อย ๆ 
ตอกย้ำโฆษณาบ่อย ๆ 
ด้วยข้อความเดียวกัน
และสามารถนำมาใช้ซ้ำ
กับกลุ่มเป้าหมายอื่นได้เช่นกัน

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

October 13, 2014

Before You Pay for Tweets, Know How to Use Them


Social ads let companies reach target customers with impressive efficiency – and they’re cheaper than any other paid ad channel. You just have to know how to use them effectively. Here are some tips to get started:
  • Use free social media to beta-test paid ads. Your company is likely already tweeting and posting to Facebook and LinkedIn. Track which messages are working, and use the high performers for native social ads.
  • Take advantage of targeting features. LinkedIn lets you target regions, industries, and job titles. Twitter lets you drill down based on demographics. And Facebook lets you send sponsored posts to a long list of interest groups.
  • Rotate ads frequently. Engagement plummets if you hammer users with the same message. But you can reuse social ads by targeting them to multiple demographics.

ไม่มีความคิดเห็น: