ทำให้ทุกคนรู้สึกร่วมกันเป็นทีมงาน

การรู้สึกว่าเป็นคนนอกหรือถูกปฏิเสธ
สร้างผลลบที่เลวร้ายกับชีวิตการทำงานอย่างมาก
 
ถ้าต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับทีมงาน
ให้เร่ิมต้นด้วยค่านิยม
ทัศนคติรวม  โดยเริ่มต้นจากเบื้องบน
ตรวจสอบการยอมรับพฤติกรรมการทำงานของคุณเอง 

ช่วยทำให้ทุกคนในทีมงานรู้สึกว่า
สิ่งที่พวกเขาเป็นและสิ่งที่พวกเขาทำ
ไม่ได้เป็นเรื่อง
ไร้สาระหรือแย่มากนัก
กับการทำอะไรที่แปลกแยกจากคนอื่น ๆ


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจดจำเอกลักษณ์ของสมาชิกแต่ละคนในทีม
โดยการยอมรับความแตกต่างและมุมมองของพวกเขา
บันทึกจดจำไว้เพื่อสนับสนุนพัฒนาพนักงาน 
จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกโดยรวม

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ชอบเก็บตัว
มอบหมายความรับผิดชอบ
ให้บริหารจัดการ
บางอย่าง 
เพื่อช่วยให้เขาสร้างทักษะภาวะผู้นำ

ป้อนเรื่องราวที่ต้องมีการค้นหาข้อมูล
โดยวิธี
ง่าย ๆ 
จะทำให้พนักงานรู้สึกว่ามีส่วนร่วม
คือการ
ขอความคิดเห็นโดยตรง

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


December 8, 2014

Make Everyone on Your Team Feel Included 

Feeling left out or ignored at work can have tremendously negative effects on workers' well-being. If you want to create a more inclusive environment for your team, set an example. Inclusive attitudes start at the top. Examine your own biases and behaviors. Helping people feel that they belong doesn't mean downplaying their differences. Make sure you recognize each team member’s uniqueness by acknowledging the distinct talents and perspectives he or she brings to the table. Supporting your employees' development will also help foster a sense of inclusion. For a more introverted worker, assign some management responsibilities to help him build his leadership skills. And seek input: a simple way to make employees feel included is to ask for their opinions in front of others. 

ไม่มีความคิดเห็น: