ทีมงานใช้เทคโนโลยีใหม่จริงหรือไม่

องค์กรมักจะมุ่งเน้นเฉพาะการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่และลืมเลือนเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับ  
แม้แต่ในกลุ่มคนที่หมกมุ่นในเรื่องดิจิตอล
การยอม
รับข้าวของสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องมือองค์กรมักจะไม่ได้รับผล

ที่มีความคาดหวังอย่างสูงส่ง 
นี่คือวิธีการทำหรือเปลี่ยนให้ใหม่ 
โดยการใช้ดิจิตอลเป็นวิธีการทำงานที่ดีกว่า:

ทำสิ่งต่าง ๆ ให้น้อยลงแต่ดีกว่า 
อย่ากระโดดเข้าไปกับเทคโนโลยีใหม่ทุกอย่าง
เน้นคนที่จะสร้างมูลค่าตามจริงและเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้จริง
วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ยอมรับตั้งแต่เริ่มต้น 
สื่อสารให้พนักงานยอมรับ ให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบกระบวนการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
และมีงบประมาณสำหรับฝึกอบรมเรื่องนี้
ชี้นำโดยตัวอย่าง
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ตัวอย่างที่สำคัญคือ  คุณสามารถมีส่วนร่วมในระบบดิจิตอล
และ
ทดลองวิธีการใหม่ในการทำงานร่วมกัน 

และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับพนักงาน
เข้าร่วมกับ HR ก่อน ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน HR ให้มีบทบาทเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
เรื่องที่จำเป็นและสำคัญคือการปรับใช้ในการจัดการและกระบวนการ HR เพื่อปฏิบัติใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ

ว่าเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืน

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

November 20, 2014

Is Your Team Actually Using That New Technology?

Organizations often focus only on deploying new technologies—and forget about adoption. Even among digital natives, adoption of things like enterprise tools often doesn’t live up to lofty expectations. Here’s how to better lead the transition to new, digital ways of working:
  • Do fewer things better. You can’t jump on every new technology. Focus on ones that will create real value—and that you believe you can execute.
  • Plan and budget for adoption from the start. Communicate the value of adoption to your employees. Take into account the people, processes, and structural changes, and budget for training. 
  • Lead by example. Model the change you want to see happen. For instance, you can participate on digital platforms and experiment with new ways of collaborating and connecting with employees. 
  • Engage HR early. When relevant, encourage HR to take a leadership role in the transformation. It will be essential for them to adapt management and HR processes so the new practices get institutionalized.

ไม่มีความคิดเห็น: