วิจัยการตลาด

Procter & Gamble ได้แบ่งงานด้านการวิจัยทางการตลาด
ออกเป็นหน่วยปฏิบัติการของแต่ละผลิตภัณฑ์
ในการค้นหาพฤติกรรมลูกค้าสำหรับสินค้า/
เครื่องหมายการค้าที่ขายในท้องตลาด

โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ
กลุ่มงานวิจัยภายในองค์การ
กลุ่มงานนี้มีหน้าที่ในการวิจัยเกี่ยวกับภาพรวม
ของผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท

อีกกลุ่มงานทำหน้าที่ในการวิจัยและทดสอบตลาด

ทั้งสองกลุ่มงานนี้จะมีพนักงานหลายนายที่ประกอบด้วย
ผู้จัดการด้านการวิจัยด้านการตลาด
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ/ปรึกษา
(เช่น ผู้ออกแบบในการสอบถาม/ตรวจสอบ
นักสถิติศาสตร์ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรม)

ส่วนงานวิจัยภายในองค์การ
จะมีหน้าที่เพิ่มขึ้น คือ การค้นหา/วิจัยพฤติกรรม
ของตัวแทนกลุ่มลูกค้าและการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก

ทุก ๆ ปี P&G จะมีการเชิญหรือขอพบลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านราย
เพื่อค้นหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ากว่าหนึ่งพันโครงการ

จาก Marketing Management ของ Philip Kotler

ไม่มีความคิดเห็น: