การให้ความช่วยเหลือ

คนเราทุกคนมักจะได้รับคำร้องขอให้ช่วยเหลือตลอดชีวิต
ในฐานะเป็น ผู้นำ เพื่อนร่วมงาน เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว 
แต่มีความแตกต่างระหว่างการให้ความช่วยเหลือ
กับการก่อให้เกิดความเีสียหาย แม้ว่าจะมีความตั้งใจดีก็ตาม
แต่บางครั้งความช่วยเหลือกับทำเรื่องที่เลวร้ายขึ้นมาได้
รูปแบบสามอย่างของ " การช่วยเหลือ " ที่ควรจะหลีกเลี่ยง คือ

ความช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง

บางครั้งการช่วยเหลือที่สามารถให้ได้
ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงที่จำเป็น
การเสนอการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็น

ให้ความช่วยเหลือผิดที่ผิดเวลา
ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์
ผู้รับจะต้องพร้อมสำหรับการรับความช่วยเหลือ
เพราะเรื่องแบบนี้เสมือนคำเชื้อชวน
แต่อาจทำให้การคาดเดาผิดพลาดได้

แต่การให้ความช่วยเหลือก่อน
จะได้รับการร้องขอ คือ การไม่สร้างสรรค์ในท้ายสุด

ให้
ความช่วยเหลือถูกต้องแต่มากเกินไป

ถ้าการให้การสนับสนุน/ความช่วยเหลือ
ผู้รับรับด้วยความสำนึกในน้ำใจ

ยิ่งทำให้ไม่รู้จะยุติเรื่องนี้ในเวลาใด
ปรับความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับผู้รับ
จะสามารถทำให้มีประโยชน์/ประสิทธิภาพ
และหยุดทันทีเมื่อเริ่มเป็นเรื่องไร้ประโยชน์


เรียบเรียงจาก
Management Tip of the Day: How Much Are You Really Helping?
Harvard Business Review, November 11, 2013


We’re asked to help in almost every sphere of life -- as leaders, colleagues, friends, and family members – but there is a difference between providing help and inflicting it. Even with the best of intentions, sometimes your assistance will just make things worse. Here are three kinds of “help” to avoid giving:
The wrong help. Sometimes the only relief you can give isn’t actually what’s needed – offering management, for example, when leadership is what’s necessary.
The right help at the wrong time. For help to be useful, the recipients must be ready for it. It’s easy to misread openness as an invitation, but providing assistance before it has been asked for is ultimately counterproductive.
The right help, but too much of it. If you offer support and it’s received with gratitude, you may not know when to stop. Stay attuned to recipients’ ability to make effective use of your services, and stop when they’re no longer helpful.

  

ไม่มีความคิดเห็น: