ทีมงานชั่วคราวส่งเสริมนวัตกรรม

พวกเรามักจะคิดว่าทีมงานที่ทำงานร่วมกันยาวนาน
จะมีการดำเนินการที่ดีกว่า
แต่งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานภายในทีมงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความคิดสร้างสรรค์
พบว่าทีมงานที่ดีที่สุดควรจะเป็นทีมงานชั่วคราว
ทีมงานระยะสั้นที่จัดตั้งเฉพาะโครงการมาทำงานร่วมกัน
ร่วมงาน ยุติ และทำซ้ำ ให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว
จำเป็นจะต้องสร้างความท้ายทายที่จะต้องเผชิญหน้า
เรื่องแบบนี้ส่งเสริมนวัตกรรม

ในฐานะปัจเจกบุคคลในทีมงาน
ที่มีการสัมผัส/ติดต่อสื่อสารกันได้ในวงกว้าง
เกี่ยวกับความท้าทายทางธุรกิจ
และสามารถก้าวข้ามการผสมผสานความคิด
จากอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไป
ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองทางวัฒนธรรม 
การจะำนำเรื่องแบบนี้เจาะลึกเข้าสู่ทางปฏิบัติ
ให้ลองเขย่า/ปรับเปลี่ยนหน่วยงานองค์กรภายใน
ทีมงานเก่าแยกออกเป็นที่มงานใหม่
ในโครงการระยะสั้นใหม่
ให้มองไกลออกไปเรื่องตำแหน่งงานและหน่วยธุรกิจ
อาจจะพบว่าเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า
ะนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ในขณะที่สมาชิกรุ่นใหม่มักจะมีความคิดที่สดใหม่
ที่นำไปสู่การปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น


Management Tip of the Day: How Temporary Teams Can Encourage Innovation
Harvard Business Review,  November 13, 2013
We tend to think that the longer a team is together, the better it will perform. But research into the inner workings of teams, particularly creative ones, suggests that the best teams might temporary. Short-lived teams form around a given project, collaborate, disband, and repeat – and to get things done quickly, need to be made up of a diverse pool of talent. This encourages innovation, as individuals on the team are exposed to a broad set of business challenges and can cross-pollinate ideas from different industries, life experiences, and cultural perspectives. To put this insight into practice, try shaking up your organization’s same-old team divisions to collaborate on a new short-term project, looking beyond job titles and business units. You may well find that more experienced colleagues bring knowledge of the process while greener members bring fresh ideas that enhance creativity.

ไม่มีความคิดเห็น: