ทำไม่ความร่วมมือจึงล้มเหลว

ความร่วมมือที่ควบคู่ไปกับ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
กลายเป็นคำที่นิยมกันมาก
ที่ผู้จัดการและผู้บริหารบางคน
ชอบโยนใส่ไปรอบ ๆ พนักงาน
ให้ทำตามเป้าหมายที่ต้องการ

แต่เป็นง่ายที่พนักงานจะกรอกสายตา
ไปยังความศรัทธาเจ้านายที่มืดบอด
เพราะคนเราทั้งหมดต่างเคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของความร่วมมือหรือโครงการที่ยุ่งยาก
จากการถูกอภิปรายหรือการไม่กล้าตัดสินใจ

เรื่องแบบนี้เรียกว่า
ความร่วมมือที่ทำให้เหนื่อยล้า
และถ้ายังยืนกรานที่จะให้ทำต่อไปอีก
ยิ่งบั่นทอนขวัญและกำลังใจพนักงาน

ส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดที่ละเลยหรือไม่สังเกต
เมื่อเป้าหมายของโครงการไม่ป่าวกระกาศอย่างชัดเจน
หรือทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องเป้าหมายนี้แล้ว
และเมื่อกลุ่มพนักงานไม่สามารถวางหลักการ
ให้มีคนที่สามารถตัดสินใจได้ในขั้นตอนสุดท้าย

The Daily Idea from Harvard Business Review

July 18, 2014

Why Collaborations Fail


Collaboration — along with innovation and creativity — is a buzzword that some managers and execs like to toss around at will. But it’s easy to roll our eyes at their blind faith because we’ve all been part of collaborations or team projects that were mired by useless debates and indecisiveness. This is called collaboration fatigue, and if it persists, it can lower morale. It’s caused by two oversights: when the purpose of the project isn’t stated up front and understood by everyone, and when the group fails to designate a final decision-maker.

ไม่มีความคิดเห็น: