ติดตามการใช้เวลาทำงานส่วนตัว

ถ้าคุณต้องการบริหารเวลาให้ดีขึ้น
คุณจำเป็นต้องคิดให้ออกว่า
อะไรที่กินเวลามากเกินไป
และอะไรที่ดึงดูดความสนใจ
ในการทำงานมากเกินไป
ให้ลองแบ่งความรับผิดชอบ
เรื่องงานออกเป็นประเภทงาน
และติดตามเวลาที่ทำงานจริง
ในแต่ละประเภทงานที่แบ่งไว้

งานหลัก/งานประจำ
ที่เป็นปมปัญหากับงานคุณ

การเจริญเติบโตส่วนตัว
กิจกรรมที่คุณค้นหาความหมาย 
แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจำวัน
มีโครงการขนาดใหญ่
หรือต้องมีการเรียนรู้ทักษะใหม่

การบริหารจัดการ
มีรายงานโดยตรงถึงคุณ
คุณทำงานใกล้ชิด
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่
เป็นผู้นำทีมหรือไม่
ให้บันทึกเวลาเหล่านี้ในตารางเวลา

บริหารภาระหน้าที่การงาน
งานที่คุณต้องทำแต่ละวัน
อีเมล์ ตารางเวลา
รายงานค่าใช้จ่าย ฯลฯ

เรื่องวิกฤตและเร่งด่วน
มีการขัดจังหวะ
เรื่องเร่งด่วน 
งานประชุมนอกตาราง
เส้นตายนาทีสุดท้าย
ที่มีปัญหากระทบอย่างมาก
แม้ว่าจะวางแผนบริหารเวลา
ที่ได้เตรียมการและวางไว้เป็นอย่างดีแล้ว


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


September 26, 2014

Track How You’re Using Your Time


If you want to get better at managing your time, you need to figure out what’s eating too much of it – and what could use more attention. Break down your work responsibilities into categories, and track how much time you spend in each:
  • Core duties: Day-to-day tasks that make up the crux of your job.
  • Personal growth: Activities that you find meaningful but aren’t part of your everyday duties. Maybe this includes a big project or learning a new skill.
  • Managing people: Do you have direct reports? Do you work collaboratively with colleagues? Do you lead a team? Log how much time this takes out of your schedule.
  • Administrative tasks: Necessary chores you perform each day – emails, time sheets, expense reports, etc.
  • Crises and fires: Interruptions. Urgent matters. Unplanned meetings. Any last-minute issues that end up sabotaging even the best time-management plans. 

ไม่มีความคิดเห็น: