ฝึกสอนพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์

ในขณะที่ความคิดสร้างสรรค์หล่อหลอมได้ 100%
แต่บุคลิกภาพที่มีมาแต่เดิมมีขีดจำกัด(เปลี่ยนแปลงแยก)

ความคิดสร้างสรรค์สามารถหล่อหลอมไ้ด้
ด้วยการแทรกแซงอย่างจงใจ
ด้วยการใช้เวลาที่ยาวนานอย่างเฉพาะเจาะจง
ถ้ากำลังพยายามที่จะสอนให้คนเรา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

การให้มีข้อเสนอแนะพร้อมการตอบกลับจำนวนมาก
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการช่วยลดช่องว่างในองค์การ
เกี่ยวพันกับความเชื่อมั่นของพวกเขาและความสามารถของแต่ละคน

คนเราถ้าไม่ได้รับข้อเสนอแนะ/ข้อมูลตอบกลับมา
หรือถูกละเว้นในเรื่องแบบนี้ ท้ายที่สุดแล้วก็จะจบลง
เรื่องความคิดสร้างสรรค์ภายในจิตใจของแต่ละคน

นอกจากนี้ยังสามารถให้การฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์
ตัวอย่างเช่น สอนให้คนเราตรวจหาแนวคิดจากนวนิยาย
ทำงานที่ท้าทาย หาความรู้จากคนภายนอกที่ความเชี่ยวชาญ/มืออาชีพ
รวมทั้งความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเลย
จะสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้

แต่เรื่องหนึ่งที่มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปลดปล่อยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์
เพียงกำหนดให้พนักงานได้ทำในเรื่องที่ชื่นชอบ
จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจ
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในใจพนักงานโดยเฉพาะ
ถ้างานของพวกเขามีส่วนได้เสียกับ
เรื่องงานบันเทิง ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

May 20, 2015

Coach Employees to Be More Creative

While creativity is not 100% malleable – personality does set limits – it can still be nurtured through deliberate interventions, especially over a long period of time. If you’re trying to teach someone to be more creative, give lots of feedback. This is essential in helping people close the gap between their confidence and their competence. Those who don’t get enough feedback – or ignore it – only end up being creative in their own minds. You can also provide training in creative thinking. For example, teaching people to detect novel ideas, take on challenging tasks, retrieve knowledge outside their expertise, or combine unrelated ideas can all boost creativity. But one of the most effective methods for unleashing creative potential is simply assigning people to tasks they love. If you can increase someone’s motivation, particularly intrinsic motivation (his task-related enjoyment, interest, and involvement), his creative performance will also likely increase.

ไม่มีความคิดเห็น: