เปิดพื้นที่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์

ตำนานเกี่ยวกับ "ที่ทำงานที่ดี" คือ
ความขัดแย้งเป็นเรื่องหายาก
ความขัดแย้งในที่ทำงานเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์
กระทบต่อประสิทธ์ภาพการผลิต
ในเรื่องการทำให้ไขว้เขวหรือเกิดอุบัติเหตุ

แต่มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ให้ความเห็นว่า
ในหลายกรณีความขัดแย้งเป็นการเติมเชื้อไฟ/พลัง
ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะในช่วงที่มีการปะทะกัน
ในเรื่องความขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัว
หรือคุณค่าต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
แน่นอนนำไปสู่เรื่องที่เป็นอันตรายได้

แต่ความขัดแย้งที่มุ่งเน้นวิธีการทำงาน
จะสามารถเสริมสร้างการผลิตที่ดีขึ้น
การตัดสินใจที่ดีขึ้นและทำให้ด้านการเงินที่เข้มแข็ง

เปิดพื้นที่ส่งเสริมสมาชิกในทีมงาน
ให้มีการอภิปรายวิพากย์วิจารณ์
ไตร่ตรองงานก่อนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
กลั่นกรองหาทางเลือกต่าง ๆ
และหลีกเลี่ยงการลงฉันทามติก่อนเวลา

การร่วมมิอกันในประสบการณ์เรื่องนี้
จะสามารถรวบรวมพลังพนักงาน
ให้มีกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการทำงาน
แทนที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
เพื่อรักษาความสามัคคีในทีมงาน

การรักษาบรรยากาศความมีน้ำใจ
ในการอภิปรายวิพากย์วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ
การให้การสนับสนุนเรื่องเหล่านี้
ถ้าไม่มีใครที่คิดแตกต่างแล้ว
ให้ลองท้าทายให้ทีมงานคิดต่างออกไป
แทนที่จะหมกมุ่นหรือจมปลักไม่มีทางออก
เพราะเคยชินกับเรื่องเดิม/ซ้ำ ๆ ซาก ๆThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

June 2, 2015

Encourage More Debate at Work

One of the myths about “great workplaces” is that conflict is rare. We believe that workplace disagreements are undesirable, that they’re distracting and hurt productivity. But research reveals that in many cases, disagreements fuel better performance. While personality clashes, or differences in values, can indeed be detrimental, conflicts that center on how work is performed can produce better decisions and stronger financial outcomes. Healthy debate encourages group members to think more deeply, scrutinize alternatives, and avoid premature consensus. The experience of open deliberation can actually energize employees by providing them with better strategies for doing their job. Instead of avoiding disagreements to maintain group harmony, create an environment in which thoughtful debate is encouraged. When no one is challenging you to think differently, you get stuck doing things the way you’ve always done them.

ไม่มีความคิดเห็น: