ผู้นำที่ดีรับรู้อารมณ์ตนเอง

การใช้อารมณ์มากสามารถสร้างปัญหาได้
แต่ถ้าควบคุมอารมณ์ได้จะมีปัญหาน้อยลง
คุณอาจจะซ่อนอารมณ์ด้วยการพยายาม
ที่จะควบคุมและทำให้ดูว่าเข้มแข็ง
แต่การทำเช่นนั้น อาจลดทอนการควบคุมตนเอง
และทำให้ความสามารถลดหย่อนลงไป
รวมทั้งการสื่อสารข้อความกับคนอื่น ๆ ได้

ถ้ากำลังต่อสู้กับตนเองในการควบคุมอารมณ์ที่แท้จริง
มันเป็นเรื่องที่อาจจะช่วยให้คุณรับรู้ว่า
คนทั่วไปมักจะไม่แสดงออกทางอารมณ์
เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจหรือตระหนักกับเรื่องที่พวกเขารู้สึก

คุณอาจจะระงับความโกรธหรืออารมณ์ที่รู้สึกตื่นเต้น
โดยที่คุณไม่ได้ตระหนักรับรู้ถึงอารมณ์ดังกล่าว
 
ดังนั้นใส่ใจกับอารมณ์ของคุณ 
อย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ 
ถามตนเองวา  " อารมณ์ที่ฉันรู้สึกตอนนี้ "  
เขียนมันลงไปถ้าคุณสามารถระบุได้
การเขียนเป็นประจำทุก ๆ ครั้ง 
จะช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณเอง
และอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
แล้วผ่อนคลายอารมณ์บ้างสักเล็กน้อย
ปล่อยให้อารมณ์ของแสดงออกมา
และให้ลูกน้องได้รับรู้ถึงอารมณ์เหล่านี้บ้าง
เรื่องนี้มีความสำคัญ/จำเป็นต่อภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เรียบเรียงจาก Harvard Business Review,
Management Tip of the Day: Good Leaders Get to Know Their Emotions
October 28, 2013

Being too emotional can create problems, but it can be far less of a problem than holding back all of your feelings. You may hide emotions in an attempt to stay in control and look strong, but doing so diminishes your control and weakens your capacity to connect and communicate with others. If you struggle with sharing your true feelings, it might help to know that people often don’t show emotion because they’re not aware of what they’re feeling. You might suppress your anger or temper your excitement without even realizing it. So pay attention to your emotions. At least a couple of times a week, ask yourself, “What am I feeling right now?” Write it down if you can; keeping a regular journal can help you understand your moods and what changes them. Then let loose a little: Let your emotions out, and let people in. Both are critical to effective leadership.

ไม่มีความคิดเห็น: