ปริทรรศน์ผู้นำ

ผลการสำรวจล่าสุด 
พนักงานมืออาชีพด้านธุรกิจการให้บริการ
ได้อธิบายคุณลักษณะสามอย่างที่การเป็นผู้นำต้องมี
ความสามารถ (ตอบคำถามตื้น ๆ
ความยินดีที่จะมอบหมายงาน
ความรับผิดชอบให้กับเพื่อนร่วมงาน
เส้นทางการเมืองภายในองค์กร
เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เพราะคนส่วนมากมักจะมองไปที่
พนักงานที่เล่นเกมการเมืองในที่ทำงาน

ดังนั้นการจับประเด็นนี้ คือ การรับรู้ 
ผู้นำที่น่าชื่นชมมากที่สุดจะเข้าใจการเมือง
แต่พวกเขาจะบอกเป็นนัย ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

และเมื่อจับคู่กับเรื่องที่สองที่มักจะทำกันอย่างลับ ๆ
ความยินดีที่จะมอบหมายงาน
เป็นปริทรรศน์ที่แปลกมากกว่าปกติ
ผู้นำท่ีน่าเชื่อถือมากที่สุด
ดูเหมือนจะเกรงใจกับการนำ/สั่งการ


The Daily Idea from Harvard Business ReviewJuly 07, 2014

The Leadership Paradox


In a recent survey, workers in professional service firms described three traits that enabled leaders to rise up the ranks: competence (a no-brainer), a willingness to delegate some leadership responsibilities to colleagues, and political wherewithal. The last trait is the most interesting because, by and large, the respondents looked down on people who played the office politics game. So here’s the catch: it’s all about perception. The most admired leaders are politically savvy, but they’re very subtle about it. And when you couple their slyness with the second trait — a willingness to delegate — a weird paradox emerges: the most respected leaders seem reluctant to lead.

ไม่มีความคิดเห็น: