เป็นธรรมในการยกย่อง

คนเราต้องการให้ผลงานของพวกเขาได้รับการยอมรับ
แต่การยกย่องอย่างเป็นธรรมกับทุกคนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
ยิ่งใน
สภาพแวดล้อมที่มีคนร่วมมือกันหลายคน
ด้วยความคิดใหม่ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำขึ้นมา

ถ้าคุณต้องการกำจัดความขุ่นข้องหมองใจ
ที่พนักงานมักจะรับรู้กันเป็นการภายใน
คุณจำเป็นต้องยกย่องคนให้ถูกเรื่องถูกราว
ด้วยการรับรู้ว่าผลงานของคนใดคนหนึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งที่สำเร็จด้วยผลรวมของกลุ่มด้วย

การทำแบบนี้จะลดความตึงเครียดของกลุ่ม
และยอมรับการผลักดันการทำงานเป็นทีม
รับรู้เรื่องผลสำเร็จของงานมากกว่ากิจกรรมการทำงาน
ให้มีระบบรางวัลที่ให้ผลตอบแทนผลสำเร็จตามที่ต้องการ

อย่าวัดผลงานจากระยะเวลาการทำงานหรือการให้บริการ
เพราะอาจจะมีผลกระทบ
โดยตรงกับผลงานเหล่านั้น
ยอมรับเรื่องราวที่ล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จของทีมงาน
แม้ว่าทีมงานได้พยายามทำแล้วแต่ล้มเหลวก็ตามแต่
การทำแบบนี้จะส่งเสริมให้คนเรียนรู้ และปรับปรุงพัฒนา

The Management Tip of the Day from Harvard Business ReviewOctober 16, 2014

Give Credit, and Do It Fairly


People want their contributions to be acknowledged. But fairly assigning credit is difficult in collaborative environments where several people come up with new ideas together. If you want to eliminate resentment over recognition, you need to give credit the right way. Tie individual recognition to the overall success of the group. This reduces tension over who did what and reinforces teamwork. Recognize results instead of activities. Align your reward systems with the outcomes you want, not metrics like length of service or attendance that may not have a direct bearing on those outcomes. And embrace risk-taking by recognizing team efforts even if something fails. This will encourage people to learn and improve.


ไม่มีความคิดเห็น: